Nowe priorytety dla TEN-T do 2030 roku

Komisja Europejska określiła priorytety dla TEN-T w zakresie potrzeb inwestycyjnych oraz infrastruktury do roku 2030.

W ocenie Violety Bulc, komisarz UE ds. transportu, TEN-T ma obecnie kluczowe znaczenie na UE w dążeniach do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności. „Teraz jest czas, aby inwestować w projekty TEN-T oraz maksymalizować korzyści z programu Łącząc Europę i 315 mld euro z Planu Inwestycyjnego Komisji” - dodaje. Rozwijanie jednorodnego rynku pozwoli Europie podnieść się z kryzysu gospodarczego.

Po raz pierwszy zbadano wszystkie korytarze transportowe (trasy kolejowe i drogowe, żegluga, porty i lotniska) łącznie. Opublikowanych zostało 9 badań dotyczących stanu zaawansowania oraz potrzeb rozwojowych korytarzy sieci bazowej TEN-T.

Badania określają potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury do przyjętego 2030 roku, których szacunkowa wartość wynosi około 700 mld euro. W badaniach została podkreślona optymalizacja wykorzystania infrastruktury w korytarzach, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych systemów transportowych, promowania przyszłościowych i ekologicznych rozwiązań oraz efektywnego zarządzania.

W ramach badań przeanalizowano obecny stan infrastruktury. Skupiono się również na problemach, które utrudniają obecnie ruch pasażerów i towarów oraz zidentyfikowano kompleksowe działania, które muszą zostać podjęte to 2030 roku. Wstępnie określono listy projektów mających na celu m. in. ukończenie brakujących połączeń transgranicznych oraz usuwanie zatorów i zwiększenie interoperacyjności.

Violeta Bulc, zaznaczyła, że należy zintensyfikować wysiłki, tak, by szkielet sieci był do zaplanowanego 2030 roku w pełni funkcjonalny i zapewniał sprawny przepływ transportu na terenie całej Unii Europejskiej.


źródło: etransport.pl/edroga.pl